Menu

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bedrijven van:
 
 
 
Autobandenhal.nl
 
Ambachtsweg 7
 
9482 WD Tynaarlo
 
 
 
0598 42 15 34
 
info@autobandenhal.nl
 
www.autobandenhal.nl
 


Artikel 1 - Algemeen
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen Autobandenhal.nl B.V., ingeschreven bij KvK onder nummer 74010247 (hierna te noemen Autobandenhal.nl) en een koper of opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen ‘ Koper/Opdrachtgever’ met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig ( ‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een op het verrichten van montage, herstel, onderhoud voor een (motor)voertuig ( ‘opdracht’). De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert, wordt duurovereenkomst genoemd.
 
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met Autobandenhal.nlgesloten overeenkomsten van koop, opdracht of aanneming van werk en op elk aanbod daartoe van Autobandenhal.nl met een Opdrachtgever.
 
1.3 Een afwijking van deze voorwaarden komt slechts tot stand wanneer zij door zowel Autobandenhal.nl als de wederpartij (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 
Met afwijkingen worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze aflgemene voorwaarden bedoeld en ook hetannuleren van een gesloten (koop)overeenkomst.
 
1.4 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Autobandenhal.nl, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Opdrachtgever naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door de Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
 
1.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 
 
 
Artikel 2 - Totstondkoming van de overeenkomst
 
2.1 Alle aanbiedingen van Autobandenhal.nl over onder andere prijzen en reparatieduur doet, zijn vrijblijvend. Het maatk niet uit wie ze doet, of hoe deze worden gedaan. Elk aanbod wordt gedaan op basis van de prijzen en specificaties die op dat moment gelden. Omschrijvingen (zoals afbeeldingen en tekeningen) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar ze zijn voor Autobandenhal.nl niet bindend. Kleine afwijkingen mogen plaatsvinden.
 
2.2 Heeft een ondergeschikte van Autobandenhal.nl geen procuratie, dan zijn door hem of haar gedane mondelinge toezeggingen alleen bindend nadat zij schriftelijk zijn bevestigd door Autobandenhal.nl.
 
2.3 Overeenkomsten/opdrachten komen tot stand op het moment dat een order door Autobandenhal.nl schriftelijk is geaccepteerd, of anders wanneer Autobandenhal.nl met de uitvoering van de overeenkomst/opdracht is begonnen.
 
2.4 Als Autobandenhal.nl de overeenkomst of de opdracht niet schriftelijk heeft vastgelegd, dan geldt de schriftelijke bevestiging hiervan, of de afleverbon of factuur als bewijs. Autobandenhal.nl kan tegenbewijs leveren van het bestaan, of van de inhoud van de overeenkomst of opdracht.
 
2.5 Alle overeenkomsten/opdrachten en de wijzigingen hierin worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de directie van Autobandenhal.nl. Deelt de directie van Autobandenhal.nl niet binnen twee werkdagen na de bevestiging van de (gewijzigde) overeenkomst/opdracht mee dat de (wijziging van de) order niet wordt geaccepteerd, dan wordt deze order geacht te zijn gesloten.
 
 
 
Artikel 3 - Prijzen
 
3.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (en andere heffingen door de overheid) en exclusief de kosten van transport, verzekering, montagewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en keuringswerkzaamheden en andere rijklaarkosten. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 
3.2. Nadat de overeenkomst of opdracht is afgesproken, kan er iets veranderen, waardoor Autobandenhal.nl de prijs zal verhogen. Het gaat om omstandigheden zoals een gewijzigde heffing door de overheid (denk aan belastingen, invoerrechten, of aan accijns), of om valutakoerswijzigingen. Het kan ook gaan om verhoogde fabrieksprijzen/ importeursprijzen, of om gestegen kosten vanwege arbeidslonen, sociale lasten of andere arbeidsvoorwaarden.
 
3.3. Werkplaatsuurtarieven zijn niet verwerkt in de aangeduide prijs van onderdelen, accessoires of materialen. Ook zijn deze tarieven niet verwerkt in de aangeduide kosten van derden. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 
3.4. Een prijswijziging is geen grond voor het ontbinden van de overeenkomst of opdracht.
 
3.5. De aangeduide prijzen gaan uit van het leveren op de vestigingsplaats van de Autobandenhal.nl. Wanneer de opdrachtgever verzoekt om ergens anders af te leveren, dan zijn de meerkosten hiervan voor zijn rekening.
 
 
 
Artikel 4 – Aflevering van het gekochte of het gerepareerde
 
 1. De gekochte auto, onderdeel of accessoire of de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire wordt geleverd op de vestigingsplaats van Autobandenhal.nl. Er kan schriftelijk iets anders zijn afgesproken.
 2. Wordt afgesproken dat een zaak wordt verzonden dan gebeurt het verzenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever moet de gekochte onderdeel of accessoire binnen acht dagen ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.
 4. Opdrachtgever moet de gerepareerde auto, onderdeel of accessoire binnen drie dagen ophalen nadat hij het bericht heeft ontvangen dat dit afgehaald kan worden.
 5. Is de termijn uit lid 3 en 4 verstreken zonder dat de zaak is afgehaald, dan komt deze zaak vanaf dat moment voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ook kan Autobandenhal.nl een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen. Deze stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door Autobandenhal.nl in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal Autobandenhal.nl een redelijke vergoeding rekenen. Ook kunnen andere gemaakte kosten, zoals vervoerskosten, in rekening worden gebracht.
 6. Indien uit de (koop)overeenkomst niet uitdrukkelijk anders blijkt, gaat het risico van de gekochte onderdeel of accessoire op de koper over op het moment waarop het gekochte het bedrijf Autobandenhal.nl verlaat.
 7. Wanneer Autobandenhal.nl een auto, onderdeel of accessoire onder zijn beheer krijgt, omdat deze bijvoorbeeld voor een reparatie is aangeboden, dan blijft deze auto, onderdeel of accessoire voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dit geldt niet, wanneer deze auto, onderdeel of accessoire beschadigd raakt, of verloren gaat terwijl er sprake is van opzet of grove onachtzaamheid van Autobandenhal.nl.
 
 
Artikel 5 – Leveringstijd overeenkomst, opdracht
 
 1. De datum van levering is aangeduid in de overeenkomst of opdracht. Vervroegde aflevering door Autobandenhal.nl is altijd toegestaan. Partijen kunnen afspreken dat er later zal worden geleverd.
 2. Als er geen datum van levering is overeengekomen, zal de Autobandenhal de koper/ opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk melden wanneer de auto, onderdeel of accessoire op de vestigingsplaats van Autobandenhal.nl voor de koper/opdrachtgever klaar zal staan om afgehaald te worden. Is er een andere plaats afgesproken, dan meldt Autobandenhal.nlwanneer op de overeengekomen plaats zal worden afgeleverd.
 3. Leveringstijden zijn altijd vermoedelijk. Niet-tijdige levering door Autobandenhal.nl is geen reden voor de koper/opdrachtgever om de overeenkomst of de opdracht te ontbinden. Een uitzondering geldt voor de situatie dat er op de overeenkomst of op de opdracht concreet een leveringstermijn is afgesproken, terwijl deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Na deze overschrijding moet Autobandenhal.nl nog wel eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke worden gesteld. Zijn er vervolgens 30 dagen verstreken nadat de schriftelijke ingebrekestelling Autobandenhal.nl heeft bereikt dan is Autobandenhal.nl in verzuim en is een ontbinding aan de orde.
 
 
Artikel 6 - Annulering (koop)overeenkomst
 
 1. Bij een overschrijding van de levertijd kan de koper de overeenkomst annuleren, ook als Autobandenhal.nl niet in verzuim is.
 2. Het annuleren van de gekochte auto, onderdeel of accessoire moet schriftelijk gebeuren.
 3. De koper moet de schade vanwege het annuleren vergoeden indien de annulering 24 uur voor levering plaatsvindt. Deze schade is vastgesteld op 10% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel, of accessoire. Dit tenzij bij het sluiten van de overeenkomst iets anders is afgesproken.
 4. De schade moet binnen vijf werkdagen na het annuleren worden betaald. Als de koper na vijf werkdagen niet heeft betaald, mag Autobandenhal.nl de koper schriftelijk melden dat de koper alsnog moet nakomen.
 5. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper schriftelijk annuleren zonder aan de Autobandenhal.nl een vergoeding voor schade verschuldigd te zijn.
 
 
Artikel 7 – Door Autobandenhal.nl vervangen onderdelen
 
De vervangen onderdelen worden na het uitvoeren van de opdracht eigendom van Autobandenhal.nl zonder dat de opdrachtgever een vergoeding hiervoor krijgt. Tenzij dit anders is afgesproken.
 
 
 
Artikel 8 - Betaling
 
 1. Betalen moet contant of door middel van een bijschrijving op de bankrekening van Autobandenhal.nl gebeuren. De prijs die was afgesproken moet helemaal betaald worden dus inclusief de bijkomende kosten en de koper/opdrachtgever mag niet verrekenen of zijn betaling opschorten, tenzij anders is afgesproken.
 2. Betalen moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire, of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Er kan schriftelijk worden afgesproken dat er niet direct betaald hoeft te worden.
 4. Bij opdrachten en ook bij het kopen van een gebruikte auto, onderdeel of accessoire op rekening moet op zijn laatst veertien dagen na de factuurdatum zijn betaald zonder het bedrag te korten en zonder een beroep op verrekening of opschorting, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Bij het kopen van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire op rekening moet de betaling direct na de factuurdatum zijn ontvangen zonder korten, verrekenen of opschorten, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Autobandenhal.nl mag bij een koopovereenkomst vragen om een vooruitbetaling, aanbetaling, of een andere vorm van zekerheidstellen. Autobandenhal.nl mag bij reparaties die duurder zijn dan € 500,- om een vooruitbetaling van de opdrachtgever vragen. Koper/opdrachtgever moet op eerste verzoek aan deze vooruitbetalingen voldoen. De factuur die gaat over de vooruitbetaling moet betaald zijn voordat het gekochte/gerepareerde zal zijn geleverd.
 7. Als koper/opdrachtgever de overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft betaald, dan hoeft Autobandenhal.nl hem niet in gebreke te stellen. Autobandenhal.nl mag vanaf de dag dat had moeten zijn betaald per dag de wettelijke rente berekenen en dit mag worden verhoogd met het bedrag van 3% van het niet betaalde bedrag. Daarnaast heeft de Autobandenhal.nl andere rechten.
 8. Als Autobandenhal.nl een derde moet inschakelen om zijn vordering op koper/opdrachtgever te kunnen incasseren dan komen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten hiervan voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden op 15% van het niet betaalde bedrag gesteld, met een minimum van € 114,-. Als de daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot een procedure hoger zijn dan een eventuele proceskostenveroordeling, dient koper/opdrachtgever de daadwerkelijke kosten te voldoen. Daarnaast kan Autobandenhal.nl schadevergoeding vorderen.
 9. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf werkdagen na de vervaldatum bij schrijven ter kennis van Autobandenhal.nl worden gebracht. Indien niet binnen deze termijn bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt koper/opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen.
 
 
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht bij koopovereenkomst/ retentiereacht van Autobandenhal.nl
 
 1. De aan de koper geleverde auto’s, onderdelen of accessoires blijven eigendom van Autobandenhal.nl tot de koper alles heeft betaald, wat hij op grond van deze (koop)overeenkomsten als koopprijs moest betalen. Geeft de koper/opdrachtgever in het kader van deze (koop) overeenkomsten ook een opdracht om werkzaamheden aan de gekochte zaken te doen, dan geldt het eigendomsvoorbehoud ook tot het moment dat dit werk volledig is betaald aan Autobandenhal.nl.
 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die Autobandenhal.nl op de koper/opdrachtgever heeft (of nog zal verkrijgen), omdat koper/opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen jegens Autobandenhal.nl niet is nagekomen, zoals betaling van boetes, rente en kosten.
 3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan mag hij deze zaken niet verpanden, in eigendom overdragen en ook mag hij niet een derde een ander recht op de gekochte zaak geven. Koper meldt aan Autobandenhal.nl iedere gebeurtenis die Autobandenhal.nl in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt, of kan schaden.
 4. Totdat de koper de eigendom van een auto heeft gekregen, is hij als houder en berijder van de auto aansprakelijk. Hij moet de onderhoudskosten betalen. Koper moet het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Koper moet de auto ‘WA + casco’ verzekeren en ook verzekerd houden. Koper geeft Autobandenhal.nl een onherroepelijke volmacht om de door koper aan Autobandenhal.nl (middels een nog overeen te komen akte van cessie) te cederen uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens koper te mogen ontvangen. Koper mag de zaak alleen gebruiken ten behoeve van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 5. Autobandenhal.nl geeft geen vrijwaring aan koper voor de aansprakelijkheid die koper heeft omdat hij houder en berijder is van de auto.
 6. Koper geeft wel een vrijwaring aan Autobandenhal.nl voor aanspraken die derden tegen Autobandenhal.nl in kunnen roepen vanwege het eigendomsvoorbehoud op een zaak.
 7. Als koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of als Autobandenhal.nl goede grond geeft om aan te nemen dat hij dit zal gaan doen dan mag Autobandenhal.nl de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terugnemen. Hierna zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde van deze zaak. De creditering zal nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire. De kosten van het terugnemen worden van het te crediteren bedrag afgetrokken. Is er een vordering vanwege het tekort schieten bij het nakomen van een contractuele verplichting, dan wordt ook deze van het te crediteren bedrag afgetrokken.
 8. Autobandenhal.nl kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken die Autobandenhal.nl voor of namens koper/opdrachtgever onder zich heeft. Het retentierecht wordt uitgeoefend wanneer de door de Autobandenhal.nl geleverde gekochte of gerepareerde zaken niet (volledig) zijn betaald en dit wanprestatie is. Wanprestatie is het toerekenbaar niet nakomen van een contractuele plicht. Het retentierecht kan ook worden uitgeoefend vanwege eerder door Autobandenhal.nl aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden. Naast het niet (volledig) betalen van de koopprijs van een zaak of van een dienst is het niet betalen voor de schade, rente en kosten die koper/opdrachtgever aan Autobandenhal.nl verschuldigd is (of zal worden) op basis van een (koop)overeenkomst, opdracht of deze algemene voorwaarden ook een reden om retentierechten uit te oefenen.
 9. Door zaken in zijn macht te brengen (of te doen brengen), vestigt koper/opdrachtgever op deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat hij aan de Autobandenhal.nl zal moeten gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Het gaat in ieder geval om vorderingen die bestaan tot het moment dat een overeenkomst of een opdracht helemaal zal zijn afgewikkeld. Autobandenhal.nl mag als pandhouder een vuistpand omzetten in een bezitloos pandrecht. Dat wordt met deze algemene voorwaarden afgesproken. De overeenkomst zal in dat geval -samen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden- als onderhandse akte worden geregistreerd.
10.In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en op ons eerste verzoek te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.
 
 
 
Artikel 10 – Ontbinding overeenkomst/opdracht
 
 1. Koper/opdrachtgever moet zijn verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht nakomen. Doet hij dat niet, dan stelt Autobandenhal.nl hem schriftelijk in de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze ingebrekestelling alsnog zijn verplichtingen na te komen. Is de termijn uit deze in gebreke stelling voorbij, dan is de overeenkomst of opdracht automatisch ontbonden, zonder dat er hiervoor naar een rechter hoeft te worden gegaan. Er is een uitzondering. Autobandenhal.nl kan er -na het verstrijken van deze termijn- voor kiezen om schriftelijk van de koper/opdrachtgever te eisen dat hij toch nog nakomt. Dat wat in artikel 10 lid 7 staat blijft (ondanks artikel 12 lid 1) ook nog steeds gelden. Er hoeft dus bijvoorbeeld geen ingebrekestelling uit als koper/opdrachtgever de overeengekomen prijs niet, niet helemaal, of niet op tijd heeft betaald.
 2. Is de overeenkomst of opdracht ontbonden, dan kan de Autobandenhal.nl - zonder het sturen van een nieuwe ingebrekestelling aan koper/opdrachtgever en ook zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is- vorderen dat koper/opdrachtgever per direct een boete betaalt. De hoogte hiervan is 15% van de overeengekomen geldsom. Ook kan gevorderd worden dat een schadevergoeding en dat de kosten om een vordering op de koper/opdrachtgever te kunnen verhalen zullen worden betaald.
 3. Als Autobandenhal.nl het nakomen van de overeenkomst of van de opdracht eist (zie lid 1) dan kan er per dag een boete gevorderd worden. Het startpunt is wanneer de termijn van veertien dagen voorbij is. Per dag die vervolgens voorbij gaat kan meteen een boete gevraagd worden. De hoogte hiervan is drie promille (duizendste) van de voor de zaak of dienst overeengekomen geldsom. Ook kan Autobandenhal.nl eisen dat koper/ opdrachtgever een schadevergoeding en verhaalkosten betaalt.
 4. Komt koper/opdrachtgever te overlijden, of vraagt hij om zijn surseance van betaling of zijn faillissement, of is zijn surseance of faillissement uitgesproken, of als koper/opdrachtgever zijn bedrijf staakt en/of als beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven, of als koper/opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over zijn vermogen of een gedeelte daarvan, dan geldt het volgende dat los staat van de rest van dit artikel 10. Autobandenhal.nl kan de overeenkomst of opdracht helemaal of deels per direct ontbinden of opschorten. Dit kan zonder ingebrekestelling, zonder een rechter en zonder dat Autobandenhal.nl zijn andere rechten verliest. In deze gevallen is ook iedere vordering van Autobandenhal.nl op koper/opdrachtgever per direct en helemaal op te eisen. Dit zonder dat de Autobandenhal.nl een schadevergoeding moet betalen en zonder dat hij welke garantie dan ook moet blijven nakomen.
 5. Weet koper/opdrachtgever van een feit of een omstandigheid waardoor hij redelijkerwijs bang zou moeten zijn dat hij zijn contractuele verplichtingen niet na zal (kunnen) komen dan moet hij dit meteen aan Autobandenhal.nl vertellen.
 
 
Artikel 11 – Overmacht
 
 1. Wordt het uitvoeren van een overeenkomst of een opdracht voor Autobandenhal.nl wegens overmacht moeilijk of onmogelijk dan mag hij deze overeenkomst of opdracht (voor zover deze nog niet is uitgevoerd) schriftelijk ontbinden. Autobandenhal.nl omschrijft de omstandigheden die het uitvoeren van deze afspraken verhinderen of onmogelijk maken.
 2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt bijvoorbeeld verstaan:
- oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
 
- brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
 
- storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
 
- boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Autobandenhal.nl in dienst zijnde werknemers;
 
- transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
 
- niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden die door Autobandenhal.nl zijn ingeschakeld;
 
- belemmeringen veroorzaakt door maatregelen vanuit de overheid;
 
- epidemieën;
 
- diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Autobandenhal.nl, of tijdens transport;
 
- en ook elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Autobandenhal.nl wordt belemmerd, of ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Autobandenhal.nl kan worden verlangd.
 
 1. Het in dit artikel bepaalde geldt ook wanneer dit soort omstandigheden zijn leveranciers of andere door Autobandenhal.nlingeschakelde derden treffen.
 2. Als zich aan de kant van Autobandenhal.nl een overmachtssituatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte. Via een schriftelijke mededeling waarin staat of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
 3. Gaat het alsnog leveren van de zaak of de dienst vanwege overmacht langer duren dan de afgesproken leveringstermijn plus drie maanden, dan mag de overeenkomst of opdracht schriftelijk ontbonden worden. Dat dit aan de orde is, zal duidelijk worden nadat koper/opdrachtgever een mededeling zoals bedoeld in lid 3 heeft ontvangen. Vervolgens start er een periode van een week, waarbinnen de ene partij aan de andere partij schriftelijk zou kunnen gaan melden, dat er wordt ontbonden. Er hoeft geen schadevergoeding te worden betaald. Dat wat in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden staat blijft gelden, ook als lid 4 aan de orde is.
 
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 
 1. Koper/opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op het vergoeden van die schade, die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Autobandenhal.nl in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst of de opdracht. (Een toerekenbare tekortkoming wordt ook wel een wanprestatie genoemd). Gevolgschade of indirecte schade van de koper/opdrachtgever wordt niet vergoed. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, dat er geen genot van een zaak of dat er geen winst is geweest. Dat er verlies is geleden. Dat er kosten voor vervangend vervoer of huur- en leasekosten zijn gemaakt. Dat goederen van derden of dat derden zelf schade hebben opgelopen. Dat er sprake is van ladingschade, persoonlijke of immateriële schade.
 2. Dit lid 2 wil een schadeplafond geven. Als Autobandenhal.nl vanwege lid 1 schade zal moeten gaan vergoeden, dan geldt dat er nooit een bedrag voor vergoeding in aanmerking zal komen dat hoger is dan het maximaal verzekerde bedrag, of het redelijkerwijs te verzekeren bedrag.
 3. In artikel 15 staan garantievoorwaarden en dat is de basis om Autobandenhal.nl aan te kunnen spreken. Na en naast deze garantievoorwaarden heeft de koper/opdrachtgever niet de rechten die de wet geeft aan kopers (en opdrachtgevers) die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijf- of beroepsactiviteit vallen. Een voorbeeld van een degelijk recht dat de koper/opdrachtgever dus niet heeft, is het recht uit boek 7 BW dat een zaak bij aflevering aan de koopovereenkomst beantwoordt.
 4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, op welke basis dan ook, is uitgesloten.
 5. Koper/opdrachtgever vrijwaart Autobandenhal.nl tegen alle aanspraken van derden, tenzij Autobandenhal.nl volgens dit artikel aansprakelijk is.
 
 
Artikel 15 - Garantie en recall
 
 1. Op gekochte nieuwe nieuwe onderdelen of accessoires geldt alleen de door de fabrikant of importeur hierop afgegeven fabrieksgarantie, zoals vervat in haar garantieformulieren. Soms is niet de koper de garantienemer van een derde/garantiegever, maar is Autobandenhal.nl dit wél. Dit speelt wanneer Autobandenhal.nl van een derde (lees: fabrikant/importeur) een zaak heeft gekocht. In dat geval geldt dat de door deze derde aan de Autobandenhal.nl verstrekte garantie leidend zal zijn. Deze fabrieksgarantie bevat bepaalde uitsluitingen. Autobandenhal.nl hoeft richting de koper nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde zou komen. Als er een auto-onderdeel binnen de fabrieksgarantieperiode wordt vervangen heeft dit geen wijziging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg en zal de originele garantietermijn worden voortgezet.
 2. Iets vergelijkbaars geldt ten aanzien van werkzaamheden die Autobandenhal.nl aan een derde heeft uitbesteed. Ook dan is de opdrachtgever niet de garantienemer. Autobandenhal.nl hoeft ook dan nooit iets extra’s te doen, dat boven op de garantie van deze derde zou komen. De door de derde verstrekte garantie op het werk zal dus leidend zijn.
 3. Garantie op door opdrachtgever/koper gekochte zaken die eerder door derden zijn gebruikt (denk aan occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en –onderdelen etc.) wordt uitgesloten. Er kan schriftelijk iets anders worden afgesproken.
 4. Autobandenhal.nl kan -als hij een garantieclaim honoreert- de gekochte zaak vervangen, aanvullen of repareren. De keuze is aan Autobandenhal.nl en iets anders dan dat hoeft hij niet te doen. Worden er bij de garantiewerkzaamheden onderdelen vervangen, dan worden deze eigendom van Autobandenhal.nl. In deze gevallen hoeft er geen garantiewerk te worden gedaan: - bij een te verwachten producteigenschap; - bij problemen vanwege een van buiten komende oorzaak (de zaak is bijvoorbeeld gevallen of er is iets op gevallen etc.); - bij problemen die het gevolg zijn van iets dat koper/opdrachtgever (of een derde) niet, of juist wel heeft gedaan. - normale slijtage valt ook niet onder garantie.
 
 
 1. Garantie op werkzaamheden:
5.1 De garantie houdt in dat Autobandenhal.nl de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen voor eigen rekening zal verhelpen, als deze door de koper/opdrachtgever per direct zijn gemeld.
 
5.3 Uitsluitingen bij garantie op werkzaamheden:
 
- op verrichte noodreparaties wordt geen garantie gegeven;
 
- de garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik;
 
- ook vervalt de garantie als koper/opdrachtgever, of als derden -zonder voorafgaande goedkeuring van Autobandenhal.nl - werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door Autobandenhal.nl verrichte reparatiewerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan;
 
- ook is van deze garantie uitgesloten: een bij daglicht niet met het blote oog waarneembaar kleurverschil in de laklaag van de auto, onderdeel of accessoire, aantasting van de laklaag vanwege een van buiten komende oorzaak (denk aan hagelschade) of defecten in de lak van onderdelen die niet door de Autobandenhal.nl zijn aangebracht of zijn bewerkt. Ook gelden de garanties op werkzaamheden niet voor normale slijtage, of voor schade door bevriezing.
 
- neemt koper/opdrachtgever zelf materialen, onderdelen of accessoires mee om bij het onderhoud of het herstel te worden gebruikt door Autobandenhal.nl, of eist koper/ opdrachtgever het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires, of eist koper/opdrachtgever dat Autobandenhal.nl bepaalde methodes hanteert die deze anders niet zou hebben gebruikt bij het onderhoud of bij het herstel, dan komen de gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of van dit soort werkmethodes voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Dit, tenzij de Autobandenhal.nl in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
 
 1. Recalls.
Krijgt Autobandenhal.nl kennis van een terugroepactie door de fabrikant vanwege een gebrek aan een geleverd nieuw onderdeel dan schrijft Autobandenhal.nl meteen een kennisgeving aan koper. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet meteen tot Autobandenhal.nl wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat zowel de Autobandenhal.nl als de fabrikant niet aansprakelijk zullen zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend, eventuele gevolgschade.
 
 
 
Artikel 16 – Reclame 1. Koper/opdrachtgever moet op tijd reclameren.
 
 1. Dit moet op zijn laatst gebeurt zijn binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn. Deze termijn gaat lopen als de gekochte of gerepareerde zaak is afgeleverd. Is koper/opdrachtgever te laat, dan vervallen alle aanspraken.
 2. Gaat het om uiterlijk waarneembare gebreken in de door Autobandenhal.nl afgeleverde zaken (denk aan krassen, deuken etc.) dan kan er alleen tijdens de feitelijke aflevering gereclameerd worden. Koper/opdrachtgever kan tegenbewijs leveren.
 3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij de Autobandenhal.nl vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met het terugzenden hiervan. Het verzenden moet franco gebeuren en met een goede verpakking.
 4. Bij tijdig reclameren zal koper Autobandenhal.nl in de gelegenheid moeten stellen de klacht te controleren. Indien de klacht door Autobandenhal.nl juist wordt bevonden, zal hem de nodige tijd gegeven moeten worden om het verkochte te vervangen c.q. de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging van het gekochte zal rekening worden gehouden met het profijt, welke koper intussen van het gekochte heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan koper in rekening worden gebracht.
 5. Reclameren geeft koper/opdrachtgever geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen of verrekening.
 6. Tijdig ingediende klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever zelf, of indien blijkt dat derden iets aan de gekochte/gerepareerde zaak hebben veranderd of hersteld, behoudens in het geval Autobandenhal.nl daarvoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
 
 
Artikel 18 – Persoonsgegevens
 
De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door Autobandenhal.nl verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Aan de hand van deze verwerking kan Autobandenhal.nl:
 
- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en (indien van toepassing) aan zijn garantieverplichtingen voldoen;
 
- koper/opdrachtgever een optimale service verlenen;
 
- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen;
 
- Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij Autobandenhal.nl aan te tekenen verzet gehonoreerd.
 
 
 
Artikel 19 - Toepasselijk recht
 
Op elke rechtsverhouding tussen Autobandenhal.nl en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.